Repozytorium Lectorium: Recent submissions

 • Polanska, Dominika V.; Piotrowski, Grzegorz; Martínez, Miguel A. (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Niniejszy raport jest pierwszą próbą eksploracji w języku polskim mało zbadanego terytorium badawczego: skłotingu1 w Europie Środkowej i Rosji. Ten raport pierwotnie został opublikowany w języku angielskim w czasopiśmie ...
 • Polak, Wojciech; Kufel, Jakub; Ruchlewski, Przemysław; Europejskie Centrum Solidarności (Europejskie Centrum Solidarności, 2019)
  16 października 1978 roku na placu św. Piotra zabrzmiały słowa: "Habemus papam!" Papieżem został Polak – kardynał Karol Wojtyła. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 roku miała szczególne znaczenie. ...
 • Krzenczessa-Ropiak, Monika; Kerski, Basil; Bacławska-Kornacka, Agnieszka; Lejczak-Pastuszka, Karolina; Polak, Wojciech (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Katalog wystawy przygotowanej przez Europejskie Centrum Solidarności z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ekspozycja "Nić. Sploty wolności" prezentowana była w Gdańsku, w Europejskim Centrum ...
 • Skórzyński, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  31 sierpnia 1980 roku, gdy polscy robotnicy i wspomagający ich intelektualiści wywalczyli prawo do niezależnych związków zawodowych, zaczął się zmierz systemu komunistycznego. Uczestnicy ruchu Solidarność odrzucili ideologię ...
 • Trzeciak, Andrzej (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Przedstawiamy obszerny zbiór tekstów poświęconych dziejom miejsca, w którym narodziła się Solidarność. Książka prezentuje polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturowe i architektoniczne losy Stoczni Gdańskiej. Czytelnik ...
 • Krzenczessa-Ropiak, Monika; Klimczak, Jerzy; Konkel, Ewa; Kwiatkowska, Iwona; Lejczak-Pastuszka, Karolina (Europejskie Centrum Solidarności, 2017)
  Powodem do wdzięczności i jednocześnie zobowiązaniem jest dla nas każdy dar. I wszystkie owocują, bo archiwum ECS na co dzień pozostaje otwarte dla pracujących naukowo nauczycieli akademickich i studentów, dla dzieci i ...
 • Kerski, Basil (Europejskie Centrum Solidarności, 2017)
  Wydawnictwo jubileuszowe, wydane w dziesiątą rocznicę powołania do życia instytucji Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Zawiera bogaty zbiór ilustracji oraz artykuły napisane przez pracowników Europejskiego Centrum ...
 • Polak, Wojciech; Knoch, Konrad; Kufel, Jakub; Ruchlewski, Przemysław (Europejskie Centrum Solidarności, 2017)
  Na temat protestów rozgrywających się poza Radomiem, Ursusem i Płockiem możemy znaleźć zdawkowe informacje, a przecież Czerwiec 1976 roku to nie tylko te trzy miasta. Książka jest owocem projektu naukowego dotyczącego ...
 • Korolczuk, Elżbieta; Kowalska, Beata; Snochowska-Gonzalez, Claudia; Ramme, Jennifer (Europejskie Centrum Solidarności, 2019)
  Niniejszy zbiór poświęcony jest przede wszystkim analizie przyczyn i charakteru kobiecego buntu przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji, a także próbom oceny potencjalnych skutków tego zrywu dla ruchu kobiecego, dla polityki ...
 • Zagrodzka, Alicja (Wydawnictwo Neriton, 2014)
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Towarzystwo Naukowe Płockie, 2020-02)
  Węgrowski kościół farny, którego budowę rozpoczęto w 1703 r. jest drugim kościołem w Węgrowie fundowanym przez wojewodę płockiego Jana Dobrogosta Krasińskiego. W archiwum diecezjalnym w Drohiczynie zachował się kontrakt ...
 • Dybek, Dariusz (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Badacze kultury staropolskiej zgadzają się, że opisu przyrody dokonywano korzystając z dwóch źródeł: doświadczenia oraz istniejących już tekstów. Pisarze , którzy podejmowali tematykę świata egzotycznego, opierali się ...
 • Ślęczka, Tomasz (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Artykuł poświęcony jest rekonstrukcji obrazu przyrody w dziełach Piotra Krescentyna oraz Jakuba Kazimierza Haura. Badane są następujące elementy: siły rządzące przyrodą, naturalne zasoby Ziemi (czyli rośliny, zwierzęta, ...
 • Ceccherelli, Andrea (Wydawnictwo Neriton, 2009)
  U źródeł humanistycznego antropocentryzmu leży dyskurs o charakterze religijnym – problem godności człowieka łączył się z jego miejscem w planie Boskiego stworzenia. Kryzys optymizmu renesansowego doprowadził do paradoksu: ...
 • Kuczera-Chachulska, Bernadetta (Wydawnictwo Neriton, 2009)
  Argument antropologiczny łączy się z „suwerennością rozpoznania własnej obecności w świecie, […] aktywizowaniem […] życiowej energii i pasji poznawczej, podkreśla wreszcie moment intensywnie przeżywanego […] własnego ...
 • Cieślak, Robert (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Wiek XX to okres wojen światowych, rewolucji, wielkich migracji, wysiedleń, pogromów, wypędzeń, i emigracji politycznej. Epoka Auschwitz, komunizmu i antysemityzmu, śmierci Boga, , kresu Piękna i śmierci Poety. Wiek ...
 • Niedźwiedź, Jakub (Wydawnictwo Neriton, 2009)
  Autor z perspektywy postkolonialnej pyta o rolę humanizmu – formacji łacińsko-polsko-katolicko-zachodniej – jako narzędzia dominacji w kształtowaniu się tożsamości wczesnonowożytnych narodów Rzeczypospolitej. Interesuje ...
 • Prejs, Marek (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Na wstępie autor odwołuje się do powszechnej opinii o przełomowym znaczeniu soboru trydenckiego dla dziejów kultury. Zauważa, że przekonanie o jego wadze powstało w epoce, i dowodzi, że ustalenia Tridentidum nie były ...
 • Szczepan, Ewa (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Idee wieku oświecenia przeniknęły do świadomości protagonistów ruchu umysłowego i politycznego we wszystkich krajach Europy, ulegając adaptacji i asymilacji odpowiednio do zastanych warunków społecznych. Wszystkich ...
 • Milewska-Waźbińska, Barbara (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Treść pojęcia nobilitas zasadza się na świadomości własnych korzeni i wynikających stąd zobowiązań wobec ojczyzny i współobywateli. Idea szlachectwa opiera się zawsze na fundamencie religijno - etycznym. W epoce nowożytnej ...