Wydawnictwo Naukowe NERITON

 

Nazwa jednostki:
Wydawnictwo Naukowe NERITON
Adres: Rynek Starego Miasta 29/31 pok. 54, 55, 00-272 Warszawa
Telefon: 22 831-02-61
mail:kontakt@neriton.pl
www: https://neriton.pl/

Collections in this community

Recent Submissions

 • Milewska-Waźbińska, Barbara (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Treść pojęcia nobilitas zasadza się na świadomości własnych korzeni i wynikających stąd zobowiązań wobec ojczyzny i współobywateli. Idea szlachectwa opiera się zawsze na fundamencie religijno - etycznym. W epoce nowożytnej ...
 • Kliszcz, Aneta (Wydawnictwo Neriton, 2009)
  W tekście przeanalizowano odcienie znaczeniowe słowa humanizm i ich przemiany w dziejach kultury od starożytności do renesansu oraz obecnie. Materiał zaczerpnięto ze słowników łaciny starożytnej i średniowiecznej oraz ...
 • Ihnatowicz, Ewa (Wydawnictwo Neriton, 2008)
  Tekst Ewy Ihnatowicz omawia XIX-to wieczną koncepcję podróży jako realizacji ideału humanitas, przede wszystkim przez wzgląd na jej udział w samodoskonaleniu się jednostki. Omawianym przez badaczkę materiałem są pisma ...
 • Dąbkowska-Kujko, Justyna (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Autorka artykułu traktuje główne dzieło Justusa Lipsjusza (1547-1606) Politicorum, sive Civilis doctrinae libri sex, qui ad principatum maxime spectant jako tekst ogniskujący najważniejsze idee polityczne dawnej Europy. ...
 • Awianowicz, Bartosz (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Wyrosła z tradycji dialogów Platona i traktatów Arystotelesa , a przede wszystkim z eklektycznych pism Cycerona, filozofia moralna wczesnej epoki nowożytnej od początku była ściśle związana z retoryką. W połowie XV w. ...
 • Borysowska, Agnieszka (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Albert Ines (1619-1658), jezuicki poeta polski, nauczyciel poetyki i retoryki, kaznodzieja, pod koniec życia wydał swój dorobek w postaci trzech obszernych zbiorów: tomu liryków (Lyricorum centuria I [...], Gdańsk 1655), ...
 • Buszewicz, Elwira (Wydawnictwo Neriton, 2010-09-30)
  Etos humanistyczny uwypukla nadrzędne idee ludzkiej egzystencji takie jak samopoznanie i poznanie świata prowadzące poprzez wiedzę o makro- i mikrokosmosie do dokonywania wyborów etycznych wynikających z należytego poznania ...
 • Ihnatowicz, Ewa (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Na wstępie autorka wskazuje przyczyny małego zainteresowania badaczy polskimi przejawami parnasizmu: trudność zdefiniowania ich, „niepoetyckość” polskiej literatury tego czasu, wiązanie rodzącej się poezji Młodej Polski z ...
 • Jakóbczyk-Gola, Aleksandra (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  We wstępie autorka przywołuje definicję humanizmu w sztuce A. Maślińskiego – to wszystko, co bezpośrednio odnosi się do antyku i człowieka. W wyjaśnieniu tym humanizm zlewa się z klasycyzmem, a jego przeciwieństwem staje ...
 • Majewski, Paweł (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Na wstępie badacz zaznacza odmienność swego tekstu, mającego uchwycić procesy kulturowe w trakcie ich trwania, nie interpretującej rekonstrukcji przeszłości. Następnie wskazuje trzy powody marginalizacji antyku i tradycji ...
 • Borkowska, Grażyna (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  W tekście przedstawiono trzy projekty społeczeństwa obywatelskiego, stworzone przez polskich publicystów drugiej połowy XIX w. – obserwatorów i teoretyków życia zbiorowego. Autorka koncentruje się na integralności tych ...
 • Fabianowski, Andrzej (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Na wstępie autor definiuje pojęcia. Romantyzm to dla niego nurt i światopogląd, nie okres dominacji owego nurtu w sztuce. Antyk obejmuje zarówno starożytność grecko-rzymską, jak i dziedzictwo judeochrześcijańskie i ...
 • Włodarczyk, Hélène (Wydawnictwo Neriton, 2008)
  Artykuł Hélène Włodarczyk stanowi analizę polskiej literatury powojennej, dokonaną przez pryzmat ówczesnych problemów filozofii języka. Autorka rozpoczyna od zagadnienia zgodności języka z rzeczywistością, w kontekście ...
 • Milewska-Waźbińska, Barbara (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Na wstępie autorka odnotuje niedocenie literatury nowołacińskiej, współistniejącej w kulturze XVI- i XVII-wiecznej Europy obok kultur języków narodowych. To one bardziej interesują badawczy, choć idea humanitas najpełniej ...
 • Kardyni-Pelikánová, Krystyna (Wydawnictwo Neriton, 2009-12)
  Tekst Krystyny Kardyni-Pelikánovej stanowi analizę czeskich prac, poświęconych polskiej literaturze, oraz ich krytyczną ocenę. Jednocześnie badaczka stara się wyciągnąć z tego częściowe wnioski dotyczące recepcji polskiej ...
 • Chachulski, Tomasz (Wydawnictwo Neriton, 2009)
  W XVII w. dziedzictwo renesansu, zachowane np. w szkolnictwie, w znacznym stopniu organizuje polską świadomość zbiorową. Jednocześnie autorzy nawiązują do niego przez mity „złotego wieku” i „przodków poczciwych”. Zakorzeniająca ...
 • Dąbkowska-Kujko, Justyna (Wydawnictwo Neriton, 2009)
  Czarny mit Towarzystwa Jezusowego, rozwijany powstania zakonu, łączy je z oportunizmem, manipulacją i zasadą „cel uświęca środki”. Humanizm rozumiany jako „nurt postępowy w swym charakterze” (s. 154) pod względem politycznym, ...
 • Fieguth, Rolf (Wydawnictwo Neriton, 2008-12-31)
  Artykuł Rolfa Fiegutha był pierwotnie esejem popularyzującym polską literaturę dla niemieckiego czytelnika, z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Autor wybrał do niego arcydzieła polskiej literatury, które reprezentują ...
 • Delaperrière, Marie (Wydawnictwo Neriton, 2008-12-31)
  Tekst Marie Delaperrière stanowi analizę humanizmu polskiego w XX-tym wieku. Autorka wymienia wiele różnych form humanizmu, które pojawiły się w tamtym czasie oraz niekiedy stały ze sobą w sprzeczności. Wskazuje to na ...
 • Borkowska, Grażyna (Wydawnictwo Neriton, 2008-12-31)
  Praca Grażyny Borkowskiej stano analizę modeli dobrego życia wśród wybranych pisarzy polskich tj. Franciszka Karpińskiego, Bolesława Prusa oraz Ignacego Radlińskiego. Badaczka przyjmuje „perspektywę mikrologiczną”, próbując ...

View more