Show simple item record

dc.contributor.author Skotarczak, Dorota
dc.date.accessioned 2015-07-07T08:52:21Z
dc.date.available 2015-07-07T08:52:21Z
dc.date.issued 2012-07-13
dc.identifier.citation „Kultura i Historia”, nr 21/2012. pl
dc.identifier.issn 1642-9826
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/986
dc.description.abstract Artykuł prezentuje historię i stan polskich badań nad możliwością wykorzystania filmu w warsztacie badawczym historyka. Dzieli się on na trzy części. W pierwszej zaprezentowano początkowy okres badań do lat osiemdziesiątych XX w. Przedstawiono tu głównie dyskusje, jaka toczyła się głównie w latach siedemdziesiątych na temat związków filmu i historii. To właśnie wtedy – wyjąwszy pisma Bolesława Matuszewskiego z końca XIX w. – zainteresowano się filmem jako potencjalnym źródłem historycznym (Ryszard Wagner, Jerzy Topolski). Część druga poświęcona jest przeglądowi stanowisk z ostatnich kilkunastu lat. Widać tu wyraźnie zwiększające się zainteresowanie historyków źródłami audiowizualnymi. Powstają pierwsze monografie (Dorota Skotarczak, Piotr Witek), organizowane są konferencje naukowe. Ma to z pewnością związek z popularnością historii alternatywnych i tzw. zwrotem wizualnym (W.J. Mitchell). W części trzeciej przedstawiam moją koncepcję historii wizualnej, jej definicję i zakres badawczy. pl
dc.description.abstract This article presents history and polish researches about possibilities how to use films by historians.It is divided into three parts. The first one discusses the first period of studys until the 80’s of the XXth century. There is a discussion which was between 70’s and 80’s about the connection of the film and history. It was then when Bolesław Matuszewski’s writings from the end of XIXth century was the beginning of time when the interests within this source of history spread (Jerzy Topolski, Ryszard Wagner). The second part is devoted to reviews of social standings from the last several years. It is worth noticing how historians become interestedin audiovisual sources. During this time there are the first monographies (Dorota Skotarczak, Piotr Witek), and scientific conferences. For sure, it must be connected whit popularity of alternate history and “The Pictorial Turn” (W.J.T. Mitchell). In the last part I introduces my own conception about “visual history” – its definition and the area of researches. en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
dc.subject warsztat historyka pl
dc.subject film pl
dc.subject źródła audiowizualne pl
dc.subject historia wizualna en
dc.subject visual history en
dc.subject audiovisual sources en
dc.title Film i media audiowizualne w refleksji polskich historyków pl
dc.type artykuł pl
dc.contributor.organization Instytut Historii. UAM pl
dc.description.eperson Agnieszka Uziębło
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4298 pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record