Show simple item record

dc.contributor.author Górczyk, Wojciech Jerzy
dc.date.accessioned 2017-11-17T09:45:40Z
dc.date.available 2017-11-17T09:45:40Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Bieżuńskie zeszyty Historyczne, nr 30 (2016), s. 55-80. pl
dc.identifier.issn 1231-0212
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1058
dc.description Postprint artykułu opublikowanego w Bieżuńskich Zeszytach Naukowych pl
dc.description.abstract Artykuł przedstawia lokalizację i funkcje kościołów i kaplic w Ciechanowie, które powstały przed rokiem 1600. Omówienie tego tematu nastręcza pewne trudności ze względu na brak źródeł pisanych oraz brak badań archeologicznych. Należy też uwzględnić i sprostować informacje, które weszły do obiegu naukowego i co gorsza nadal funkcjonują w świadomości a są skutkiem fałszerstwa dzisiaj znanego jako „Mistyfikacja Ciechanowska” zdemaskowanego i opisanego przez H. Rutkowskiego (H. Rutkowski, Rocznik ciechanowski jako mistyfikacja, „Kwartalnik Historyczny” Nr 4/1991, s. 75-82.) W omawianym okresie w Ciechanowie wzniesiono dziewięć świątyń, wliczając w to domniemaną drewnianą kaplicę benedyktyńską z II poł XI w. i kaplicę zamkową oraz drewniane kościoły mariacki i augustiański w XVI w. zastąpione murowanymi. Do dnia dzisiejszego przetrwały tylko dwa późnogotyckie kościoły z XVI w., pseudobazylika i kościół augustiański. Oba w zmienionej nieco formie. W kościele mariackim cały wystój wewnętrzny, łącznie z sufitem został zmieniony na przestrzeni od XIX do XX w. a także zewnętrzna elewacja od strony południowej. W kościele augustiańskim zmianie uległo wnętrze oraz rozebrano obie nawy boczne. Znana jest też lokalizacja dwóch dalszych świątyń, czyli kościoła św. Małgorzaty i kaplicy zamkowej p.w. św. Stanislawa. Znana jest także ewentualna lokalizacja domniemanej rotundy. Zaś w przypadku kościołów św. Piotra i św. Ducha, lokalizacja pozostaje tylko w sferze przypuszczeń. Z dokumentów zachowanych w archiwach można wnosić, że w omawianym okresie istniała w Ciechanowie tylko jedna parafia, aczkolwiek od XV w. do XVII w. główną świątynią miasta, obok kościoła parafialnego (mariackiego), był kościół św. Małgorzaty. Aktualny stan badań każe nam przypuszczać, że kościół św. Piotra od samego początku był tylko kościołem tymczasowym, funkcjonującym tylko w czasie wznoszenia murowanej pseudobazyliki. Źródła dotyczące kościołów ciechanowskich z reguły pochodzą z końca XVI w i XVII w. Są to głównie materiały z Archiwum Diecezjalne Płockie w Płocku, Acta episcopalia, Zasoby Specjalne Biblioteki Narodowej (ZbSpBN), które wykorzystała Zofia Kratochwil w swojej pracy o ciechanowskich augustianach, oraz Zasoby Archiwum Głównego Akt Dawnych- AGAD ASK dz. XLVI 139, k 27-29 (5001-503) oraz AGAD Zakroczymskie Grodzkie Wieczyste, nr 73 k. 261-262. Bogate materiały źródłowe dotyczące klasztoru augustianów w Ciechanowie znajdują się w Archiwum Państwowym w Krakowie, zespół Augustiana, niestety dokumenty zawierają materiały z XVIII i XIX w., więc nie można informacji tam zawartych przenieść bezpośrednio na czasy wcześniejsze. W artykule wykorzystano także źródła z wieku XVII, a nawet XVIII w przypadku braku źródeł wcześniejszych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.subject Ciechanów pl
dc.subject augustianie pl
dc.subject fara pl
dc.subject kościoły pl
dc.subject topografia sakralna pl
dc.title Topografia sakralna Ciechanowa do roku 1600 pl
dc.type artykuł pl
dc.contributor.organization Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pl
dc.description.eperson Wojciech Jerzy Górczyk
dc.relation.lcategory historia pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record